Sterkte en zwakte analyse


Van de sterkte en zwakte analyse vermelden we in deze paragraaf de meest genoemde punten. Met het aantal keer dat ze genoemd zijn. Omdat tijdens de excursies ook in groepjes een formulier is ingevuld, is het aantal lager dan het aantal deelnemers. We geven ook aan hoe we de vertaling naar een leidend principe hebben gemaakt. De toelichting van de leidende principes en de vertaling daarvan naar de visie volgt in hoofdstuk 3. Daar vindt u ook de voorgestelde maatregelen, met duidelijke grenzen en waarborgen die ook bij de eilanders vandaan komen.

Niet alles wat door de deelnemers tijdens de excursies is genoemd is uiteindelijk ook door hen opgeschreven. Wij vinden deze signalen echter wel heel belangrijk. Het gaat dan met name over de afgenomen binding van eilanders met het gebied en de waarde die men hecht aan de cultuurhistorische elementen op de Boschplaat, van eendenkooien tot Stuifdijk. Er is behoefte aan nieuwe aanvulling van de cultuurhistorie. Daarnaast is één van de belangrijkste onderdelen uit de opdracht die Staatsbosbeheer van de Provincie Fryslân heeft gekregen, dat deze visie samen met eilanders tot stand is gekomen.  Deze twee principes zijn daarom essentieel:

 • ‘Boschplaatgebruikers en eilandbewoners ondersteunen noodzakelijk ingrijpen’
 • ‘Op de Boschplaat is ruimte voor cultuurhistorie en toekomstig erfgoed’

STERKE PUNTEN

ExcursiesEnquête Echt Terschelling
Eenzaamheid, weidsheid50373
Variatie in flora en fauna29346
Stilte28316
Uniek gebied14302
Duisternis13228
 • De Boschplaat is onderdeel van het internationale Waddenzeegebied’

De Boschplaat is uniek en de grote variatie in flora en fauna wordt geroemd. Dit komt natuurlijk door de lokale eigenschappen, maar ook omdat het gebied onderdeel is van een groter geheel: het internationale waddengebied én de Oost-Atlantische trekroute van vogels.

 • ‘De Boschplaat is een grootschalig, weids, open kustlandschap’

Het ervaren van de weidsheid, de stilte en de duisternis van het gebied is voor veel eilanders één van de belangrijkste sterke punten van de Boschplaat. Ook voor een hoogwaardige natuur, die hoort bij een eilandstaart als Boschplaat is dit van levensbelang. Reden genoeg om dit als leidend principe op te nemen.

 • ‘De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart’

Gradiënten (overgangen van zoet/zout, nat/droog/, kalkarm/kalkrijk etc.) en een minimale oppervlakte van het gebied zijn noodzakelijk voor het handhaven van de variatie in flora en fauna.

ZWAKKE PUNTEN

ExcursiesEnquête Echt Terschelling
Vergrassing en verruiging49240
Eentonig, saai 39150
Te weinig dynamiek 10173
Kustafslag en onduidelijkheid daarover8169
 • ‘De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart’

Natuurlijke overgangen (gradiënten) zijn noodzakelijk in een natuurgebied. Wanneer je deze houdt of kan verbeteren voorkom je vergrassing en verruiging en daarmee het eentonig worden van het landschap. De dynamiek van zee en wind draagt bij aan het krijgen van meer gradiënten. Duidelijkheid krijgen over de kustafslag zorgt er ook voor dat we een complete eilandstaart houden.

BEDREIGINGEN

ExcursiesEnquête Echt Terschelling
Eentonig, verruiging, vergrassing 27255
Zeespiegelstijging23189
Afname biodiversiteit 15221
Gevaar van kreek of meerdere eilanden72
Kustafslag6179
Toename toerisme6137
 • ‘De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart’

Natuurlijke overgangen (gradiënten) zijn noodzakelijk in een natuurgebied. Wanneer je deze houdt of kan verbeteren voorkom je vergrassing en verruiging en daarmee het eentonig worden van het landschap. De dynamiek van zee en wind draagt bij aan het krijgen van meer gradiënten. Duidelijkheid krijgen over de kustafslag zorgt er ook voor dat we een complete eilandstaart houden, als vast onderdeel van Terschelling. Oplossingen om de zeespiegelstijging bij te houden maken dat de Boschplaat een weerbaar natuurgebied blijft.

 • ‘De Boschplaat blijft toegankelijk, beleefbaar en veilig voor de mens’

Eilanders en bezoekers willen op een veilige manier op de Boschplaat kunnen blijven komen, het gebied is een belangrijk onderdeel van Terschelling. Een slenk die de toegang verhindert of ervoor zorgt dat de Boschplaat los komt te liggen van het eiland is ongewenst, bij de eilanders niet, maar ook niet bij Staatsbosbeheer. Belangrijk voor de toegankelijkheid is ook dat de Boschplaat de zeespiegelstijging bij kan houden. Lukt dat niet, dan is er uiteindelijk steeds minder te beleven.

KANSEN

ExcursiesEnquête Echt Terschelling
Begrazen34181
Washover, doorsteken Stuifdijk 34163
Verstuiving22194
Experimenteren met meerdere maatregelen203 (was geen optie in enquête)
Branden1755
Meer variatie en/of dynamiek 15184
Plaggen1170
Zandsuppletie648
 • ‘Op de Boschplaat is ruimte voor cultuurhistorie en toekomstig erfgoed’

Begrazing vindt al ruim 100 jaar plaats op de Groede en is onderdeel van de cultuurhistorie van de Boschplaat. Het wordt daarnaast door veel deelnemers gezien als een kans voor de toekomst van het gebied.

 • ‘De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart’

Een aantal ‘kansen’ bestaat uit concrete maatregelen. Een aantal hiervan, zoals verstuiving en een washover, zorgt er voor dat het gebied zich kan weren tegen de zeespiegelstijging en dat de diversiteit toeneemt.

 • ‘Op de Boschplaat zijn natuurlijke processen leidend’

Meer dynamiek is een oplossing voor het krijgen van meer variatie op de Boschplaat. De natuurlijke processen van wind en water, bijvoorbeeld verstuiving en washovers, dragen hier aan bij. Deze maatregelen worden door de deelnemers hoog gewaardeerd, onder andere ook vanwege de landschappelijke variatie die het oplevert. Experimenteren met verschillende natuurlijke maatregelen (stuiven, washovers, branden) is door veel deelnemers tijdens de excursies ook als kans genoemd.