Op naar een nieuw beheerplan


Met het gereedkomen en aanbieden van deze toekomstvisie is feitelijk voldaan aan de gevraagde beheermaatregel in het huidige Natura 2000-beheerplan (2017-2022). De provincie moet nu bepalen of en wanneer we de ideeën uit de visie kunnen uitvoeren. In de volgende beheerplanperiode (na 2022) of al eerder?

Staatsbosbeheer meent dat we, eilanders en beheerders, de problemen op de Boschplaat zo snel mogelijk moeten aanpakken. Na een beleidsaanpassing vraagt dit om het opstellen van een uitvoeringsplan en de daarbij behorende beheermaatregelen. Sommige maatregelen, zoals de aanleg van schelpdierriffen, vragen om nader onderzoek naar de haalbaarheid. Met andere maatregelen is zoveel ervaring opgedaan, dat de effecten bekend zijn. Daar kunnen we in principe direct mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van verstuiving of het uitbreiden van de begrazing. De precieze uitwerking van de maatregelen vraagt nadere afstemming met eilanders en belangengroepen. Dat kan in de vorm van excursies, werkgroepen, de Beheer Overleg Groep en via enquêtes in Echt Terschelling. Wat ons betreft geldt: geen tijd te verliezen!

CONCRETISEREN. Voor het behoud van de minimum oppervlakte van de Boschplaat dient pro-actief geacteerd te worden: ingrijpen voordat de grens overschreden wordt. Om de natuurdoelen uit deze visie te behalen is het noodzakelijk de huidige beheerafspraken tussen Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer concreet in te vullen. Staatsbosbeheer vraagt de provincie dit gesprek met Rijkswaterstaat te starten.

SNEL VAN START. Staatsbosbeheer vraagt de Provincie Fryslân dan ook, ons tijdens deze Natura 2000-beheerperiode, de opdracht te geven met het uitvoeringsplan aan de slag te gaan. We willen graag al in 2018, samen met eilanders en experts, vorm geven aan het het nieuwe beheer van dit even uitgestrekte als kwetsbare natuurgebied.