Kustontwikkeling


Bekend is dat de Waddeneilanden, onder invloed van wind, water en stroming voortdurend van vorm, ligging en omvang veranderen. Dat geldt helemaal voor de eilandstaarten die vooral meebewegen met de kracht van de stroming in de zeegaten. Zo groeit en krimpt ook de Boschplaat door de eeuwen heen voortdurend. Aangroei en afslag hebben in het verleden meerdere keren over een afstand van drie kilometer plaatsgevonden. Afgelopen decennia kalft de eilandstaart weer af. De vraag is hoe lang dat doorgaat? En wanneer hij weer aangroeit? De meningen hierover zijn verdeeld. De toekomst is onzeker en is een punt van aandacht in dit visiedocument.

Door de eeuwen heen varieert het gebied enorm in lengte door achtereenvolgens afzetting van sediment en erosie van de eilandstaart. Dit speelt zich af rond het Amelander (zee)gat en de Punt van de Groede. Volgens metingen bereikte het natuurgebied haar maximale lengte, van tien kilometer, rond 1831 en 1970. Sinds dit laatste hoogtepunt kalft de eilandstaart gestaag af. Aangroei en afslag kent een cyclus van tussen de vijftig en zestig jaar. Het is niet zeker dat deze cyclus zich ook nu herhaalt. Veranderingen van de zandbanken en geulen in de buitendelta zijn hierop van invloed. Een onzekere factor is de zeespiegelstijging.

Eilandstaart voortdurend in beweging

EROSIE. Door kustafslag aan het Amelandergat verdwijnen aan de noordoost- en oostzijde aanzienlijke oppervlaktes duin en kwelder in zee. Gevolg is ook dat het wad aan de zuidoostkant van de Boschplaat zandiger wordt én dat er hier op de kwelderrand jonge duinen zijn ontstaan.

Recent bleek dat erosie er ook voor zorgt dat de zuidwestelijke kwelderrand van de Groede afkalft. Ten oosten van de Vierde Slenk verdwijnt er ook land. Hier is sprake van achteruitgang; aangroeiende kwelders met pioniersvegetaties zijn daar volledig verdwenen. Langs de randen vormt zich een lage klifkust met daarachter een oeverwal met vloedmerk en oeverwalvegetaties. De bodem van het wad vertoont tekenen van voortschrijdende erosie, gecombineerd met overzanding door de sterke dynamiek in het Amelandergat.