De natuur


Leidend principe 3. De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart van formaat

De Boschplaat dankt zijn grote diversiteit aan de vele gradiënten in hun natuurlijke samenhang, een beperkte begrazing en een interne compleetheid: noord-zuid, nat-droog, zoet-zout, jong-oud, open-besloten, hoog-laag.

Het gebied wordt klimaatbestendig en groeit mee met de zeespiegelstijging en blijft daarmee veilig en compleet voor de eilandnatuur.  Voorkomen wordt dat het gebied doorsneden wordt of verder erodeert dan de vastgestelde basiskustlijn.

Leidend principe 4. Op de Boschplaat zijn natuurlijke processen leidend

De wisselwerking tussen water, zand, wind en getij is kenmerkend voor de Boschplaat.
De Stuifdijk zorgt ervoor dat de kenmerkende dynamiek en wisselwerking van natuurlijke processen verstoord en verminderd is.

Eénmalige, inleidende ingrepen zijn noodzakelijk (building with nature) om de kenmerkende dynamiek te herstellen.
Geen nieuwe beheermaatregelen met een structureel (jaarlijks of regelmatig weerkerend) karakter.