1

Boschplaat 2050: Natuurlijke eilandstaart van formaat

Veilig voor mens, plant en dier.

De Boschplaat is een Europees natuurreservaat aan de oostzijde van het Nederlandse waddeneiland Terschelling. Het is een van de waardevolste natuurgebieden van Nederland. Een oerlandschap waar honderdduizenden broed- en trekvogels jaarlijks verblijven om te eten, zich voort te planten en te broeden. De Boschplaat telt ook veel verschillende milieus en daardoor bijzondere plantensoorten. Een plek ook waar we ons nog één voelen met de natuur. Dit even unieke als kwetsbare ecosysteem wordt echter bedreigd.

Sinds de jaren 80 gaat het namelijk minder goed met de Boschplaat. Er is gebrek aan dynamiek, waardoor de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) afneemt. De begroeiing veroudert en verruigt. Zonder dynamiek wordt er te weinig zand en slib afgezet op de kwelder, waardoor deze niet op natuurlijke wijze kan ophogen. Het gevolg hiervan kan zijn dat delen van Boschplaat verdrinken. Ook de oostpunt kalft af, net als een deel van de zuidwestelijke kwelder. Zo verliest het natuurgebied gestaag haar aantrekkelijheid voor mens, plant en dier. Eeuwig zonde.

BIODIVERSITEIT HERSTELLEN. Staatsbosbeheer laat in deze visie zien hoe we – samen met de eilanders en experts – het tij willen keren. Dit betekent de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit herstellen, de verschraling een halt toeroepen én er voor zorgen dat we blijvend kunnen genieten van één van de weinige, overweldigende stukjes natuur dat ons land rijk is.

We presenteren met trots een breed gedragen toekomstvisie als basis voor een nieuw uitvoeringsplan. Zodat we ook in 2050 samen kunnen genieten van een Boschplaat als weids kustlandschap vol natuurschoon.

GEVOLGEN. Wat de gevolgen kunnen zijn als we niets doen? De kans is dan groot dat:

  • kenmerkende variatie in plantengroei verder afneemt
  • een uniek ecosysteem zijn waarde verliest
  • delen van de kwelder verdwijnen of langer onder water komen te staan
  • tienduizenden vogels een belangrijke rust- en broedplaats verliezen

Gevolg is ook dat de status van de Boschplaat als Europees natuurreservaat op het spel komt te staan en haar waarde voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee afneemt.

VISIE. Dat klinkt tamelijk dramatisch. Maar het tij kan worden gekeerd als we de bakens tijdig verzetten. Dat gaan we doen met behulp van deze visie Boschplaat 2050. Een blik op de toekomst waarin:

De Boschplaat verruigt
Zo geven we als Staatsbosbeheer vorm aan een gezamenlijke ingezette zoektocht. Een expeditie die moet leiden tot een even duurzaam als zorgvuldig beheer van een uniek natuurreservaat waar mens, plant, dier én natuur in dynamisch evenwicht verkeren.
Lees meer over dit onderwerp:
Bijlagen:

2

Een breed gedragen visie

Een gedeelde toekomstvisie op de Boschplaat heb je niet zomaar. Daarom kozen we van meet af aan voor inspraak. En voor samenwerking. Met deskundigen en belanghebbenden, maar vooral ook met de eilanders. We verzamelden meningen, ervaringen en suggesties in werksessies. We vroegen experts hun licht te laten schijnen over het unieke natuurreservaat. We trokken samen met honderden eilanders het gebied in. Bezochten vergelijkbare natuurgebieden op Ameland.

Dit alles op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe komen we samen tot een even dynamische, soortenrijke als toegankelijke Boschplaat in 2050? Een spannende ontdekkingsreis, in opdracht van de Provincie Fryslân, die maart 2017 startte op Ameland. En die september 2018 resulteerde in een breed gedragen visie.

VAN MENING NAAR LEIDEND PRINCIPE. Vanaf maart tot en met mei 2017 stond het verzamelen van ideeën en meningen centraal in onze zoektocht naar een visie op de Boschplaat. In die tijd organiseerden we onder meer 11 excursies, een symposium, twee werksessies en een enquête via Echt Terschelling.

We vroegen alle deelnemers de sterke en zwakke punten te benoemen van het gebied, net als de bedreigingen en de kansen. In totaal namen 314 mensen deel aan de excursies en werd de enquête door 590 personen ingevuld. De informatie die we verzamelden tijdens de excursies en via de enquête hebben we, samen met de inbreng van experts, vertaald naar zeven leidende principes.


3

Boschplaat 2050 – Natuurlijke eilandstaart van formaat

Als je een gezamenlijke toekomstvisie opstelt, moet je breed gedragen kernwaarden formuleren en hanteren. Helemaal als het gaat om een kwetsbaar natuurgebied als de Boschplaat. Tijdens onze gezamenlijke zoektocht werd duidelijk wat die ‘leidende principes’ voor toekomstig beheer én gebruik moeten zijn. Samen vormen ze de pijlers voor onze toekomstvisie ‘Boschplaat 2050’.

Tijdens de in het voorjaar van 2017 gehouden excursies, enquêtes, lezingen en werksessies werd duidelijk wat de Boschplaat zo bijzonder maakt én wat hersteld en behouden moet worden. Zo vindt bijna iedereen het belangrijk dat het oergevoel van rust, ruimte, ongereptheid en weidsheid behouden blijft. Dat de natuur haar gang moet kunnen gaan, zolang dat de eilandstaart niet onomkeerbaar bedreigt. Dat de Boschplaat toegankelijk en beleefbaar blijft voor bezoekers. En dat ze haar compleetheid van het landschap, met de dynamiek en soortenrijkdom tot in de lengte der jaren behoudt.

Tijdens de zoektocht haalden we zeven leidende principes op die we in woord en beeld uitwerken. Zij vormen, samen met mogelijke ingrepen en waarborgen, de fundering waarop de toekomstvisie is gebouwd.

 

Schets huidige situatie

4

Huidig beleid en de visie

Deze visie heeft invloed op het huidige Natura 2000-beleid van de provincie Fryslân en het kustlijnbeheer van Rijkswaterstaat. Willen we de in deze visie genoemde doelen en mogelijke maatregelen uit kunnen voeren, dan is het noodzakelijk dat er duidelijke toezeggingen en afspraken worden gemaakt. Zowel provincie, beheerders als eilanders moeten weten wat ze aan elkaar hebben en van elkaar kunnen verwachten.

Om de nagestreefde doelen te realiseren is het noodzakelijk om verschillende habitattypen de nodige flexibiliteit in oppervlakte en begrenzing toe te staan. In onze visie is de aanwezigheid of de kans op ontstaan binnen afzienbare tijd belangrijker dan strak areaalbehoud. Het huidige Natura 2000 beleid moet daarom worden aangepast aan de natuurlijke gebiedskenmerken van de Boschplaat, waarin dynamiek de sturende factor is en niet areaalbehoud.

Ook wat betreft kustlijnbeheer gaat onze voorkeur uit naar het volgen van natuurlijke processen. Binnen bepaalde, vastgelegde grenzen.


5

De Boschplaat en de eilanders

De eilander bevolking heeft altijd een speciale band gehad met de Boschplaat. Eeuwenlang was het een uitgestrekte, onbegroeide strandvlakte, ver van de bewoonde wereld. Niet ongevaarlijk. Daar kwam je alleen als je er echt iets te zoeken had. Dat veranderde nadat de stuifdijken werden aangelegd en het gebied begroeid en door wild bewoond raakte. Er werd gejaagd, gevist en eieren geraapt. Vandaag de dag wordt er begraasd, gefietst, gewandeld, gerecreëerd, gejut en strand gereden. Ook worden er huifkarritten georganiseerd.

Speciaal, vooral ook voor oudere generaties, is de band met de Stuifdijk. Sommigen hielpen nog mee bij de aanleg. Anderen weten uit overlevering hoe belangrijk, en wat voor karwei, dat was. De stuifdijken, want er liggen er meerdere, zijn daarmee onderdeel van het cultureel erfgoed van Terschelling. Net zo goed als het drenkelingenhuisje bij paal 24, de eendenkooi op de Groede en het sinds mensenheugenis begrazen van dezelfde de Groede door koeien van eilander boeren.

VEEL BEZOCHT. Bezoeken de eilanders de Boschplaat vaak? Nee, niet echt. En als dat het geval is, dan met name het strand en het noordwestelijk deel van het natuurgebied. Zoals het vaak gaat met bekend terrein, is de aanwezigheid en het belang van dit unieke stukje eiland vanzelfsprekend. Alleen al om die reden zorgden de in het voorjaar van 2017 gehouden excursies – waar het nodige werd verteld over de staat van het natuurgebied – voor nieuwe inzichten. De grote belangstelling, onder jong en oud, voor deze excursies toonde ook hoe groot de betrokkenheid van de eilanders is bij hun Boschplaat.

 


6

Het vervolg

Het samen met eilanders en specialisten opstellen van deze toekomstvisie is de eerste stap op weg naar een hoofdstuk over de Boschplaat in het nieuw Natura 2000-beheerplan Terschelling. De provincie Fryslân is nu aan zet om te bepalen of – en zo ja welke – ideeën en voorstellen uit onze visie we kunnen gaan uitvoeren. En wanneer. Tijdens de huidige beheerperiode (2017 – 2022) of de periode daarna. Sommige voorstellen vragen ook om de aanpassing van het huidige Natura 2000-beleid en nadere afspraken over het Kustlijnprogramma. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag om de geschetste problemen aan te pakken.


7

Verantwoording & disclaimer

UITGAVE
‘Boschplaatvisie 2050; dynamiek als kernwaarde’ is een uitgave van Staatsbosbeheer. Deze visie behandelt zowel de weg ernaartoe als de inhoud van de toekomstvisie. De visie is gemaakt op verzoek van de provincie Fryslân, vooruitlopend op een nieuw beheerplan voor het natuurgebied op Terschelling. De visie kwam tot stand dankzij de medewerking en input van partners, beheerders, de eilander bevolking en diverse vakspecialisten en belangstellenden.

Stakeholders Boschplaat:
Provincie Fryslân
– verantwoordelijk voor behalen Natura 2000 doelen
– voorzitter Provinciaal Orgaan Kust Fryslân (POK)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
– verantwoordelijk voor vaststellen kustbeleid en doorvoeren van wijzigingen daarin

Rijkswaterstaat Noord-Nederland
– uitvoerend orgaan van ministerie  van IenW en verantwoordelijk voor de uitvoering van het kustbeheer en handhaven van de Basiskustlijn

Staatsbosbeheer
– eigenaar van de gronden en verantwoordelijk voor dagelijks terreinbeheer op gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie

Gemeente Terschelling
– beheerder onverharde strandovergang bij paal 19 en verlener ontheffingen voor het strandrijden

Info en contact:
Meer weten over de visie? De brochure met samenvatting opvragen? Neem gerust contact met ons op.

Staatsbosbeheer
Longway 28,
8881 CM West-Terschelling
E. info@staatsbosbeheer.nl

 

COLOFON
Redactie & coördinatie
Freek Zwart, Joeri Lamers, Tamara Bok en Ben Wagenaar

Met dank aan:
Rijkswaterstaat Noord Nederland, Kennisnetwerk Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit (OBN), Deltares, Universiteit Utrecht.

Concept, technische realisatie en productie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar / TWonline

Tekeningen
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

Fotografie
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Freek Zwart, Joeri Lamers, Vincent Zwart


DISCLAIMER
Bij de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.

 

© twonline.nl, september 2018